Mặt nạ nguyên m ặt 6800 - 3M - CÔNG TY TNHH TIẾN NAM PHÁT

Mặt nạ nguyên m ặt 6800 - 3M - CÔNG TY TNHH TIẾN NAM PHÁT

Mặt nạ nguyên m ặt 6800 - 3M - CÔNG TY TNHH TIẾN NAM PHÁT

Mặt nạ nguyên m ặt 6800 - 3M - CÔNG TY TNHH TIẾN NAM PHÁT

Mặt nạ nguyên m ặt 6800 - 3M - CÔNG TY TNHH TIẾN NAM PHÁT
Mặt nạ nguyên m ặt 6800 - 3M - CÔNG TY TNHH TIẾN NAM PHÁT
Video - Clip
Hỗ trợ trực tuyến
0964 1945 18

Hỗ trợ (Ms Dung)

0919 5945 18

Mặt nạ nguyên m ặt 6800 - 3M

Điện thoại: 08 3716 4907 hoặc 08 3716 4908 Fax: 08 3716 4909 Email: tiennamphat.info@gmail.com
Lượt xem: 177

Thông tin chi tiết

* M ặt n ạ nguyên m ặt 3M 6800 cung c ấp s ự tho ải mái và an toàn cho người s ử d ụng.

* Các b ộ ph ận có th ể tháo r ờ i, nên d ễ dàng v ệ sinh và thay th ế h ộp l ọc. Thông tin chi ti ết:

* 3M 6800 khi đeo t ạo s ự kín khít v ới m ặt.

* M ặt n ạ phòng đ ộ c được làm b ằng nh ựa t ổng h ợ p, do đó nó có nhi ều ưu đi ểm hơn nh ựa thông thường ho ặc cao su. T ạo s ự tho ải mái cho người s ử d ụng t ối đa.

* 3M 6800 có th ể ch ống được các lo ại hóa ch ất, mùi, khói…

* Dùng trong môi trường đ ộc h ại, có n ồng đ ộ metan, gas, khí h ữu cơ. Có th ể s ử d ụng v ới c ả hai h ệ th ống áp su ất cao và th ấp.

* Giá r ẻ, chi phí b ảo dưỡng th ấp cho đ ộ b ảo v ệ cao.

* Cung c ấp s ự tho ải mái và an toàn cho ng ười s ử d ụng.

* Đ ạt tiêu chu ẩn NIOSH. Xu ất x ứ : M ỹ 

Sản phẩm cùng loại

Đăng ký nhận tin
Kết nối chúng tôi :